Valimisliit RESTART Kohtla-Järve

 • Valimisliidu eesmärk on tuua Kohtla-Järve välja aastaid kestnud paigalseisust, pidurdada inimeste väljavoolu, luua ettevõtluse arengukiirendi ning muuta linnaruum atraktiivseks nii kohalikele inimestele kui ka väliskülalistele. Kohtla-Järve arenguks on vaja avatud ning kaasavat juhtimist, värskeid ideid ja kiiret tegutsemist. Kohtla-Järve linna strateegilisse juhtimisse tuleb kaasata kohalikke ettevõtlikke inimesi ja kodanikuühendusi. Linna valitsemises tuleb lähtuda erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest
 • Me peame oluliseks, et:
  • Kohtla-Järvel oleks kodulähedane kvaliteetne, erinevate sihtrühmade huve arvestav haridus kõikidel haridusastmetel.
  • Kohtla-Järve maine saaks taastatud ja linnaruum muutuks atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele.
  • Kohtla-Järvel väärtustataks kõiki linnaelanikke, erinevate rahvuste kultuuri, sporti ja vabaaja veetmist.
  • Kohtla-Järvel pakutav avalik teenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav igale linnaelanikule.
  • Kohtla-Järve juhtimine oleks avatud, läbipaistev ja kaasaks erinevaid sihtrühmi.

Koalitsioonilepe 2021

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna,

valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja valimisliidu Progress

KOALITSIOONILEPE 2021–2025

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna, valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja valimisliidu Progress nimekirjas 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valituks osutunud Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmivad kokkuleppe ühises valitsemises Kohtla-Järve linnas ning kinnitavad koalitsioonileppe 2021.–2025. aastaks järgnevate põhimõtetega.

Linnajuhtimises:

 • Lõpetame linnavolikogu esimehele palga maksmise, jättes alles hüvitise Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kahe alammäära ulatuses.
 • Vähendame abilinnapeade arvu seniselt viielt kolmele ning volikogu aseesimeeste arvu kahelt ühele.
 • Lõpetame linnavalitsuse ametnike ja töötajate linnavolikogu komisjonidesse kuulumise tasustamise.
 • Kehtestame nulltolerantsi korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes, ei tee valimiskampaaniat linna rahaliste vahendite arvelt.
 • Tagame linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatuse, pakkudes esimehe positsiooni opositsiooni esindajale.
 • Muudame linnavolikogu istungid avatumaks, tehes veebiülekandeid ja muutes protokollid sisukamateks ja avalikuks.
 • Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt.
 • Parandame linnavalitsuse avalikku kommunikatsiooni ja elanike informeerimist, seame sisse ööpäevaringse telefoni ja elektroonse postkasti, et linnaelanikud saaksid operatiivselt linna probleemidest teada anda.
 • Suurendame infotehnoloogia kasutuselevõttu linnajuhtimises.
 • Muudame linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.
 • Kaasame erinevad sihtrühmad linna arengukava jt strateegiliste dokumentide koostamisse ja muutmisse, samuti linnavolikogu komisjonidesse.
 • Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni. Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda nende eripärast.
 • Loome, sh koostöös kõrgharidusasutustega tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, kiirendame planeeringute menetlemist, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema, loome linna ettevõtjate nõukoja.

Elamumajanduses:

 • Korrastame korteriühistute toetamise süsteemi, toetame korteriühistuid KredEx jms taotluste koostamisel.
 • Suurendame korteriühistute toetust elamute kordategemisel, sisehoovide korrastamisel ja lastele turvaliste mänguväljakute loomisel.
 • Toetame hoonete omanikke fassaadide korda tegemisel.
 • Loome korteriühistute ümarlaua.
 • Leiame koos korteriühistutega lahenduse mitmekorruseliste elamute parkimisprobleemidele.
 • Kehtestame detailplaneeringud, korraldamaks liiklust ja parkimist Järve ja Ahtme linnaosades.
 • Seame linna kasuks sundvaldused avalikus kasutuses olevatele korteriühistute sõidu- ja kõnniteedele, et neid linna vahenditest paremini korras hoida.
 • Toetame üleminekut tänapäevasele jäätmemajandusele, sh süvamahutitega.
 • Toetame linna erinevates osades asumiseltside teket ja tegevust, k.a ürituste korraldamist.
 • Toetame koristustalguid ja muid rahvaalgatusi, et linna elukeskkond muutuks puhtamaks ja turvalisemaks.
 • Otsime võimalusi anda noortele peredele munitsipaalmaad individuaalelamute ehitamiseks.

Linnakeskkonnas:

 • Paigaldame linna rohkem videokaameraid ja ühendame need korrakaitseorganite süsteemi.
 • Korrastame linna teede registri, milles märgime ka teede praeguse seisukorra ja remondivajaduse, ning koostame pikaajalise linnatänavate remondi strateegia, pakume korteriühistutele tuge teede korda tegemisel.
 • Loome koostöös erasektoriga kaasaegse, multifunktsionaalse bussijaama Järve linnaossa, mille asukoha selgitame välja linnaelanikelt arvamust küsides.
 • Vaatame üle Ahtme linnaosa üldplaneeringu, välistades seal kõrgema ohutasemega tööstuse rajamise.
 • Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks, taastame paadilaenutuse ja lõbustusatraktsioonid, loome (kodu)kohvikute traditsiooni.
 • Teeme linnapargi tiigi ametlikuks ja ohutuks ujumiskohaks ning likvideerime ohtliku linna välibasseini.
 • Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu.
 • Jätkame mahajäetud hoonete lammutamist.
 • Loome võimalusi vabas õhus aja veetmiseks peredele (rohkem tegevusväljakuid, perepark), noortele (rulapargid jmt) ja vanemaealistele (taastame tantsuõhtute traditsiooni, korraldame eakohaseid spordiüritusi, nt kepikõnni-, võimlemisfestival vms).
 • Muudame linna erinevate osade vahel toimivat ühistranspordiühendust rohkem elanike vajadustele vastavaks.
 • Arendame kergliiklusteede võrgustikku, paigaldame kergliiklusteedele jalgrataste hoolduskeskused.
 • Muudame liikluslahendused koolide ümbruses turvaliseks.
 • Vahetame iganenud tänavavalgustuse ajakohase ja energiatõhusa vastu.
 • Loome linna igasse ossa koduloomade jalutusväljaku, paigaldame parkidesse ja elamurajoonidesse loomastendid, prügikotid ja prügikastid.
 • Lahendame plaanipäraselt ja süsteemselt tänavakaubanduse korralduse, sh aiasaaduste müügi.

Sotsiaalvaldkonnas:

 • Laiendame ja mitmekesistame pakutavate sotsiaalteenuste ringi, lähenedes probleemidele juhtumipõhiselt, vajadusel koostöös kolmanda sektori ja naaberomavalitsustega, ning parandame puuetega inimeste informeerimist seoses nende õiguste ja võimalustega.
 • Muudame kõik linna munitsipaalasutused ligipääsetavaks.
 • Loome linna sotsiaalmaja, mille elanikele on tagatud inimväärsed elamistingimused.
 • Teeme ohutuks ja elamisväärseks ka linna sotsiaal- ja munitsipaalkorterid.
 • Toetame linnas tegutsevaid vabatahtlikke ühendusi, mis panustavad kogukonna turvalisusesse.
 • Suurendame lapse sünnitoetust, ranitsatoetust, täisealise raske või sügava puudega lähedase hooldaja toetust ning sügava või raske puudega lapse hooldaja toetust.
 • Alates teisest lapsest võimaldame lasteaia kohatasu soodustust: pere teise lapse lasteaia kohatasu moodustab poole esimese lapse omast ning alates kolmandast lapsest katab kogu kohatasu linn.
 • Loome süsteemi (asendus)hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.
 • Loome väärikate nõuandva kogu.
 • Rajame vanurite hooldekodu juurde rohkete tegutsemisvõimalustega aia.
 • Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast.

Haridusvaldkonnas:

 • Tõstame ja hoiame lasteaedade, noortekeskuste ja huvikoolide pedagoogilise magistrikraadiga pedagoogide tasu üldhariduskooli kvalifitseeritud õpetaja tasu tasemele.
 • Taotleme Kohtla-Järve Järve kooli, kui erilist tähelepanu ja lähenemist vajava haridusasutuse, üleandmist riigile.
 • Püstitame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks linna haridusasutustes, seades esiplaanile õpilase arengu.
 • Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, Ida-Virumaa haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool.
 • Seame prioriteediks kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate tööle kutsumise Kohtla-Järve haridusasutustesse, sh väljastpoolt Ida-Virumaad, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi, pakkudes sh kaasaegset ja atraktiivset elamispinda.
 • Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel.
 • Tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena.
 • Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolides valikut, pakkudes võimalust õppida eesti õppekeelega koolis, vene õppekeelega koolis, tagades kvaliteetse eesti keele õppe, ning loome olemasolevate koolide baasil varajase keelekümbluse kooli.
 • Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.
 • Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

Kultuuri- ja spordivaldkonnas:

 • Laiendame vaba aja veetmise võimalusi linna väiksemates osades, taastame Kaevurite ja Keemikute päeva tähistamise linna tähtpäevana.
 • Loome linnakodanike loomingulistele projektidele läbipaistva toetamisfondi.
 • Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis.
 • Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks, sh vabas õhus (uued spordirajatised kõigile kasutamiseks, korvpalli-, jalgpalliväljakud, talvisel perioodil hooldatud suusarajad, terviserajad, välitrenažöörid, kettagolfi rada, tenniseväljak, rulapark jne).
 • Tagame kõigile linnas elavatele lastele rahalise toe spordi tegemiseks.
 • Võimaldame eakatel käia ujulas ja jõusaalis soodustingimustel.
 • Loome võimalused spordiülekannete ja kultuuriürituste jälgimiseks vabas õhus.

Huvihariduses ja noorsootöös:

 • Loome noortekeskuse Järve linnaossa ja renoveerime noortekeskuse Ahtmes, korraldame linna noortele suvised õpilasmalevad.
 • Moodustame linnavolikogu juurde noortevolikogu koos noorte esindusega kõigis volikogu komisjonides ja sõnaõigusega eelarve ning teiste õigusaktide arutamisel, tunnustame aktiivseid ja linnaellu panustavaid noori.
 • Laiendame mobiilse noorsootöö võimalusi linna väiksemates osades.
 • Mitmekesistame ja suurendame laste ja noorte huvitegevuse võimalusi, mitte vähendades selle rahastamist, ning loome andekate noorte toetusprogrammi.
 • Võimaldame tasuta huviringid lastele suurperedest.
 • Motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi kvaliteetse huvihariduse tagamisel ja mitmekesistamisel kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

Tööjaotus linna juhtimisel

 Linnavalitsus

 • Valimisliit Restart Kohtla-Järve täidab linnapea koha.
 • Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea koha.
 • Eesti Reformierakond täidab arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea koha.
 • Valimisliit Progress täidab sotsiaalvaldkonna abilinnapea koha.

 Linnavolikogu

 • Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab volikogu esimehe ja arengukomisjoni esimehe kohad.
 • Valimisliit Progress täidab volikogu aseesimehe ning spordi- ja noorsootöö komisjoni esimehe kohad.
 • Valimisliit Restart Kohtla-Järve täidab haridus- ja kultuuri- ning majanduskomisjoni esimehe kohad.
 • Eesti Reformierakond täidab sotsiaal- ja eelarvekomisjoni esimehe kohad.
 • Revisjonikomisjoni esimehe koha täidab Eesti Keskerakond.

Meie meeskond

192
Jaanek Pahka

Jaanek Pahka

Vähendame valitsemiskulusid

193
Viktor Andrejev

Viktor Andrejev

Toome Kohtla-Järve välja aastaid kestnud paigalseisust

194
Mare Roosileht

Mare Roosileht

Mitmekesistame elukestva ja kõrgharidusõppe võimalusi

195
Julia Leontjeva

Julia Leontjeva

Loome tingimused ettevõtluse elavdamiseks

196
Hendrik Agur

Hendrik Agur

Teeme koolid noortele esitatavate kaasaegse maailma väljakutsete väärilisteks

197
Diana Berseneva

Diana Berseneva

Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi

198
Anna Pivneva

Anna Pivneva

Sotsiaalvaldkonna probleemid lahendame juhtumipõhiselt

199
Kaire Jõe

Kaire Jõe

Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamist

200
Igor Bronštein

Igor Bronštein

Teeme Kohtla-Järvest noorte- ja üliõpilaslinna

201
Kaie Raidmaa

Kaie Raidmaa

Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast

202
Olga Gudkova

Olga Gudkova

Toetame keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemist

203
Mikk Antsov

Mikk Antsov

Seame haridusvaldkonna linna prioriteediks

204
Kristiina Pavlova

Kristiina Pavlova

Tagame linna elamufondi jätkusuutliku arengu

205
Ingrid Prees

Ingrid Prees

Kõikidel lastel on õigus kvaliteetsele emakeeleõppele

206
Nikolai Malõšev

Nikolai Malõšev

Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks

207
Tiit Raud

Tiit Raud

Toetame Tšernobõli AEJ avarii likvideerijaid ja Afganistani sõja veterane

208
Kristina Minonen

Kristina Minonen

Tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni

209
Mihhail Jahhimovitš

Mihhail Jahhimovitš

Me ei valeta! Me ei varasta!

210
Helle Uri

Helle Uri

Paneme linnaosade vahel käiku tasuta teatribussi

211
Olga Velter

Olga Velter

Loome kogunemiskohad peredele ja vanemaealistele

212
Mihhail Pavlov

Mihhail Pavlov

Loome e-linnavalitsuse

213
Eduard Metšenin

Eduard Metšenin

Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt

214
Arsen Pogosjan

Arsen Pogosjan

Loome linnaosade vahel toimiva transpordiühenduse

215
Elina Jagonen

Elina Jagonen

Tõstame ranitsatoetust

216
Maria Kriis

Maria Kriis

Iga Kohtla-Järve elanik on meile tähtis

217
Tarvo Nurgamaa

Tarvo Nurgamaa

Anname linnaosadele juriidilise staatuse

Teised meist

❤ Ilusat sõbrapäeva!

2021.02.14

❤ Ilusat sõbrapäeva!

❤ С днём друзей!

Kontaktid

Valimisliitu juhtima õigustatud isikud:

Jaanek Pahka

Jaanek Pahka

+372 5981 6080
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tarvo Nurgamaa

Tarvo Nurgamaa

+372 528 7910
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MEIE VALIMISPROGRAMM

"TAASKÄIVITA" LINN - VALI RESTART Kohtla-Järve

Valimisliit Restart Kohtla-Järve valimisprogramm:

HARIDUS

Toetame kvaliteetse kodulähedase hariduse kättesaadavust kõikidele sihtrühmadele.

 1. Seame haridusvaldkonna linna prioriteediks.
 2. Teeme põhimõttelised muudatused Kohtla-Järve hariduskorralduses, seades esiplaanile õpilase arengu ja kvaliteetse hariduse võimaldamise. Seame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks. Teeme muudatused KOVi koolide juhtimises, nii et koolid oleksid noortele esitatavate kaasaegse maailma väljakutsete väärilised.
 3. Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd:
    a) Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et vajadusel riigistada teatud perioodiks kohaliku omavalitsuse koole ning tagada hariduse kvaliteedi hüppeline kasv;
    b) haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, et parendada õppetöö kvaliteeti ja populariseerida linna haridusasutusi.
 4. Seame prioriteediks õpetajate tööle kutsumise ja motiveerimise Kohtla-Järve haridusasutustesse, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi.
 5. Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel.
 6. Rakendades sobivaid õpetamismetoodikaid, tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena.
 7. Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolide valikut: eestikeelne kool eesti keelt valdavatele õpilastele; vähemalt üks varajane keelekümbluskool neile, kes soovivad põhikooli lõpuks omandada riigikeele; vene põhikoolides tagame kvaliteetse riigikeele õppe.
 8. Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.
 9. Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

ELUKESKKOND

Tõstame Kohtla-Järve mainet ja muudame linnaruumi atraktiivseks.

 1. Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu.
 2. Rajame õpetajate küla, et tuua piirkonda väljastpoolt Ida-Virumaad motiveeritud ja professionaalseid haridustöötajaid ning soodustada nende pikemaajalist karjääri siinses piirkonnas.
 3. Loome kogunemiskohad peredele (rohkem tegevusväljakuid, perepark), noortele (rulapargid, noorteklubid) ja vanemaealistele (taastame tantsuõhtute traditsiooni, korraldame eakohaseid spordiüritusi, nt kepikõnni-, võimlemisfestival vms).
 4. Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks, taastame paadilaenutuse ja lõbustusatraktsioonid, loome (kodu)kohvikute traditsiooni.
 5. Tegeleme aktiivselt linna looduskeskkonna parandamisega, aitame kaasa keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisele ja levikule. Toetame keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemist.
 6. Toetame korteriühistuid Kredex jm toetuste taotlemisel, viime läbi taotluste koostamise koolitusi, kaasame spetsialiste.
 7. Muudame prioriteediks hoovisiseste teede korrastamise, koostame ja avalikustame teehoiukava.
 8. Loome linnaosade vahel toimiva transpordiühenduse.
 9. Loome tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, kiirendame planeeringute menetlemist, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema.
 10. Tagame linna elamufondi jätkusuutliku arengu

SOTSIAALVALDKOND

Iga Kohtla-Järve elanik on meile tähtis.

 1. Tõstame lapse sünnitoetust 300 euroni praeguselt 250 eurolt.
 2. Tõstame ranitsatoetust 150 euroni praeguselt 100 eurolt.
 3. Maksame kord aastas 60 eurot toetust Tšernobõli ATEJ ja Afganistani sõja veteranidele.
 4. Suurendame täisealise raske või sügava puudega lähedase inimese hooldajale hooldajatoetust kuni 200 euroni.
 5. Suurendame sügava või raske puudega lapse hooldajatoetust kuni 150 euroni.
 6. Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.
 7. Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast.
 8. Taotleme busse liikumispuudega inimestele.
 9. Sotsiaalvaldkonna probleemid lahendame juhtumipõhiselt.

KULTUUR JA SPORT

Väärtustame erinevate rahvuste kultuuri, sporti ja kohalikke traditsioone

 1. Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis.
 2. Paneme linnaosade vahel käiku tasuta teatribussi.
 3. Toetame kaevurite ja keemikute päeva läbiviimist ning uusi algatusi ameti- vm tähtpäevade tähistamisel, sh tudengi- vm noortepäevad.
 4. Teeme Kohtla-Järvest noorte- ja üliõpilaslinna, sh toetades noorte kultuuri- ja spordiüritusi.
 5. Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks (uued spordirajatised kõigile kasutamiseks, talvisel perioodil hooldatud suusarajad, terviserajad, välidrenažöörid, disc golfʼi rada, tenniseväljak, rulapark jne).
 6. Kujundame ümber, laiendame ja kaasajastame linna huvihariduse võimalusi. Selleks:

a) eraldame muusikakoolid ja muusikaõppe muust huviharidusest, et tagada erinevatele rahvuskultuuridele Ida-Virumaa piirkonnast väärikas ja kvaliteetne järelkasv;
b) motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi huvihariduse mitmekesistamisel kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

LINNA JUHTIMINE JA VALITSEMINE

Pakume avatud, läbipaistvat ja kaasavat juhtimist

 1. Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi, sh valdkondlikud professionaalid, puuetega inimesed, noored, eakad, korteriühistute juhid jt.
 2. Suurendame haridus-, sotsiaalvaldkonna, avaliku korra ja julgeoleku kulusid, vähendame valitsemiskulusid, sh vähendame volikogu esimehe palka, mis ei ületa 50% linnapea palgast.
 3. Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt.
 4. Vaatame üle linnavalitsusele antud volitused, tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni ning jaotame ülesanded efektiivsemalt. Kaasame volikogu ja komisjonide töösse erialaspetsialiste.
 5. Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni. Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda nende eripärast.
 6. Kaasajastame linna kommunikatsiooni ning muudame selle elanikele operatiivseks ja arusaadavaks (nt linnavalitsemise otsuste avaldamine koos kommentaaridega, linnavolikogu istungite otseülekanded jne).
 7. Linna arengu jaoks oluliste objektide planeerimisel kaasame elanikkonda, vajadusel viime läbi rahvaküsitlusi.
 8. Ergutame noortevolikogu ja väärikate nõuandva kogu loomist.
 9. Loome e-linnavalitsuse.

"TAASKÄIVITA" Kohtla-Järve

b up

vajuta nuppu

Meie meeskond

  logo 

  KOHTLA-JÄRVE -
  PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!